• Home

Curatele

Wat is curatele?

Curatele is een verregaande beschermingsmaatregel voor meerderjarigen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. De betrokkene wordt dan “onder curatele gesteld”. Iemand die onder curatele is gesteld, wordt een curandus of curanda genoemd. De belangrijkste consequentie van de ondercuratelestelling is dat de betrokkene handelingsonbekwaam wordt. Handelingsonbekwaam houdt in dat diegene niet zelfstandig rechtshandelingen kan verrichten.

Waarom curatele?

Het komt soms voor dat mensen niet meer in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. Bijvoorbeeld omdat zij een verstandelijke beperking hebben, een psychiatrische aandoening of een verslaving hebben. Om te voorkomen dat anderen hier misbruik van maken, kan de kantonrechter iemand aanstellen die de belangen behartigt van de betrokkene. Dit gebeurt meestal op verzoek van de betrokkene of zijn familie.

Redenen voor curatele

Een meerderjarige kan volgens de wet onder curatele worden gesteld wegens:
  • Een geestelijke stoornis, waardoor iemand (tijdelijk) niet in staat is zijn belangen behoorlijk te behartigen;
  • Verkwisting;
  • Drankmisbruik dat ertoe leidt dat de belangen niet behoorlijk kunnen worden waargenomen.
De keuze voor onder bewind stelling (wel of niet in combinatie met mentor) of curatele, is afhankelijk van diverse factoren. Indien u niet goed weet welke beschermingsmaatregel het beste toegepast kan worden, adviseren wij u contact met ons op te nemen. We kunnen dan in een persoonlijk gesprek bekijken welke maatregel het beste past.

Voor wie is curatele bedoeld?

De ondercuratelestelling is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. U kunt daarbij denken aan mensen met een ( al dan niet tijdelijke) psychia­trische aandoening. Ook noemt de wet als redenen voor ondercuratelestelling gewoonte van drank- of drugsmisbruik. Het drank- of drugsmisbruik moet er dan wel toe leiden dat de belangen niet behoorlijk worden waargenomen of dat iemand de veiligheid van hemzelf of anderen in gevaar brengt. Iemand die onder curatele is gesteld, verliest zijn/haar hande­lingsbekwaamheid en kan dus niet meer zonder toestemming van de curator zelfstandige rechtshandelingen verrichten. Hij/zij kan bijvoorbeeld niet meer een scooter of telefoon op afbetaling kopen of een huurcontract afsluiten.

Einde van de onder curatele stelling

De curatele eindigt, als de curandus/curanda weer zelf de belangen kan behartigen. In zo’n geval moet de kantonrechter de ondercuratelestelling eerst opheffen. De rechter doet dit als de redenen voor de maatregel er niet meer zijn. Bijvoorbeeld:
  • Als degene aan wie de maatregel is opgelegd, weer zelf, eventueel met de hulp van anderen, de eigen belangen kan behartigen.
  • Als voortzetting van de maatregel niet zinvol is.
  • Als de persoon voor wie de maatregel is bedoeld, overlijdt.
  • Als de rechter de curatele voor een bepaalde periode heeft uitgesproken en die periode is voorbij.
Verder eindigt de curatele als die door een andere beschermingsmaatregel, zoals een onderbewindstel­ling en/of een mentorschap, wordt vervangen.