• Home

Mentorschap

Wat is mentorschap?

Het mentorschap is een beschermingsmaatregel. Mentorschap is wettelijk vertegenwoordiger, die door de rechter wordt aangesteld. Een mentor is bestemt voor mensen die hun persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. Wanneer u een ziekte of beperking heeft kan het soms moeilijk zijn om zelf te beslissen en voor uzelf op te komen. Het gaat dan om het nemen van beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling en/of de begeleiding van de betrokkene. Bewind en mentorschap kunnen tegelijk worden aangevraagd, als dat gewenst is.

Waarom mentorschap?

Mentorschap is bedoeld voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie of anderen hebben om op terug te vallen. Het gaat om meerderjarige personen die door hun ziekte of beperking in bepaalde situaties moeite hebben met het begrijpen van informatie en het nemen van beslissingen. Vaak betreft het mensen met een verstandelijke beperking, dementie of iemand met een psychische beperking. Voor hen is het ingewikkeld de regie te houden wanneer het gaat over hun verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling. Een mentor helpt hen daarbij.

Wat doet een mentor?

Een mentor is de wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger van zijn cliënt. Wanneer de cliënt dat zelf niet kan, is zijn mentor bevoegd te beslissen over zijn verzorging en begeleiding. Daarnaast is een mentor adviseur en vertrouwenspersoon voor alle andere persoonlijke zaken. De mentor neemt de wensen en behoeften, normen en waarden van zijn cliënt als leidraad. Op die manier helpt hij zijn cliënt de regie over zijn leven te houden. De mentor voert ook regelmatig overleg met zorgverleners en behandelaars. Hierdoor kan de mentor kritisch meekijken naar de zorg die de cliënt ontvangt. Het uitgangspunt is een zo goed mogelijke kwaliteit van zorg voor de cliënt.

Een mentor is niet bevoegd te beslissen over financiële zaken. Hiervoor kunt u een bewindvoerder of financieel vertegenwoordiger bij de rechtbank aanvragen. Een cliënt kan zowel een bewindvoerder als mentor hebben.

Taken
 • Belangenbehartiging:
  Voor persoonlijke belangen van cliënt opkomen en hem of haar adviseren.
 • Advisering:
  De cliënt adviseren bij het nemen van persoonlijke beslissingen
 • Vertegenwoordiging:
  De cliënt vertegenwoordigen in zijn of haar verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
 • Opbouw en behoud van vertrouwen:
  Een vertrouwensband is van belang voor het uitvoeren van de taken. Daarnaast maakt het de mentor in staat te handelen vanuit de gewoonten, wensen en behoeften van de cliënt.
 • Bevoegdheden:
  Doordat de mentor wettelijk is benoemd mag hij of zij beslissingen nemen over de verpleging, verzorging en begeleiding van de cliënt; stelt hij vast in welke situatie de cliënt wel zelf wil en kan beslissen. De mentor zal zijn cliënt stimuleren dat zo veel als mogelijk zelf te blijven doen.

Einde van het mentorschap

Het mentorschap eindigt indien de cleint weer zelf de belangen kan behartigen. In zo’n geval moet de kantonrechter de ondercuratelestelling eerst opheffen. De rechter doet dit als de redenen voor de maatregel er niet meer zijn. Bijvoorbeeld:
 • Als degene aan wie de maatregel is opgelegd, weer zelf, eventueel met de hulp van anderen, de eigen belangen kan behartigen.
 • Als voortzetting van de maatregel niet zinvol is.
 • Als de persoon voor wie de maatregel is bedoeld, overlijdt.